Hekim Seçme Hakkı

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.                                              

En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme hakkıdır. Bu hakkın kullanılabilmesi için hastanelerdeki poliklinik oda sayılarının artırılması amacıyla “Hekim Seçme Uygulaması” çalışmaları 2004 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
    GENELGE YAYIMLANDI-Eylül 2004

8 Eylül 2004 tarihinde 2004/117 sayılı Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi” yayımlanmıştır. Bu kapsamda ilgili Genelgede belirtilen şartları sağlayan hastaneler Hekim Seçme Hakkı Logosunu” hastanelerine asmaya başlamışlardır.
    YATAKLI TEDAVİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ-Mayıs 2005

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkan sağlanır.”  maddesinin eklenmesi sağlanmıştır.   
HEKİM SEÇME YÖNERGESİ YAYIMLANDI-Ekim 2007

Hastaların sağlık hizmeti alacağı veya almakta olduğu hekimi serbestçe seçmesine, değiştirmesine, sağlık kurumlarındaki hekimlerin buna uygun poliklinik hizmeti vermesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli hizmet, fizik ve personel altyapısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yönerge çalışmaları başlatılarak 17 Ekim 2007 tarihinde 9379 Sayılı Makam Oluruyla Sağlık Hizmet Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekim Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile ilçe hastaneleri, genel hastaneler, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerini kapsamaktadır.
       bütün illere gönderilen yazılı talimat-temmuz-2008

bütün Valiliklere gönderilen yazıyla, halen hekim seçme hakkı sağlamayan hastaneler fiziki imkanlarını (semt polikliniği dahil) en üst düzeyde kullanarak hekim seçme uygulamasına başlamaları ve bütün kuruluşlarımızın Hekim Seçme Yönergesi’nde belirtilen hekim seçme hakkı logosunu kurumlarına en geç 15 Eylül 2008 tarihine kadar asmaları istenmiştir. Bu tarihe kadar hekim seçme hakkını sağlamayan (çok zorunlu sebepler varsa açıklanacak) hastane kalmayacağı talimatı verilmiştir. Hekim seçme hakkını sağlayamayan hastanelerin, gerekçelerini ayrıntılı bir rapor halinde Bakanlığımıza bildirmeleri istenmiştir.